1. Čo znamená expresný a bežný termín vyhotovenia prekladu?
Expresný termín znamená vyhotovenie prekladu do 24 hodín od zadania, alebo v termíne zodpovedajúcemu 2 500 slovám (10 normostrán) či viac za 24 hodín. Akýkoľvek iný termín je bežný termín.

2. Ako sa počíta cena prekladu?
Cena za preklady sa účtuje za tzv. slovo vo východiskovom texte. Jedna normostrana má 250 slov.

3. S ktorými jazykmi pracujem?
Momentálne prekladám z a do jazyka anglického, nemeckého a slovenského.

4. V akých formátoch prijímam / dodávam preklad?
Štandardne prekladám vo formátoch MS Office, tj. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel. Pri použití softvéru SDL Trados Studio pri konkrétnom preklade je možné spracovať takmer každý formát.

5. Ako zabezpečujem kvalitu prekladu?
Vysokú kvalitu a minimálnu chybovosť v preloženom texte zabezpečuje 5 krokov, ktoré dodržiavam pri prekladoch:

  • preklad textu
  • kontrola s originálom (úvodná korektúra)
  • dôsledná korektúra, kde si prekladateľ značí výrazy za účelom ich neskoršieho ujednotenia
  • štylistická úprava
  • zjednocovanie výrazov, formy/typu/veľkosti písma atď.
  • zalamovanie a finálne prezretie dokumentu tak, ako by prípadne vyzeral v tlačenej podobe

Pre zabezpečenie optimálnej kvality je veľmi dôležitá spolupráca medzi mnou – prekladateľom, a Vami – používateľmi prekladu.

6. Zachovávam dôvernosť informácií?
Samozrejme, zachovávanie dôvernosti všetkých získaných informácií je pre prekladateľa vecou stavovskej cti.

7. Aký je minimálny počet znakov pre zadanie objednávky?
Pri objednávke prekladu textu v rozsahu menej ako 250 slov preložený text dodávam výhradne formou emailu a účtujem minimálnu fixnú sadzbu, t.j. 20 EUR.